آرشيو اخبار آموزش آرشيو اخبار آموزش

اطلاعيه ها و اخبار آموزشي اطلاعيه ها و اخبار آموزشي

قابل توجه متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دكتری "مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست" و متقاضیان ارشد "علوم محیط زیست" از سهمیه برگزیدگان علمی

قابل توجه متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دكتری "مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست" و متقاضیان ارشد "علوم محیط زیست" از سهمیه برگزیدگان علمی

1393/4/11

متقاضیانی كه فرم تقاضای آنها در سایت ثبت شده است و توسط كارشناسان اداره كل خدمات آموزش برای آنها مجوز صادر شده است لازم است با در دست داشتن اصل مدارك تحصیلی و رزومه در روز یكشنبه مورخ 15/4/93 ساعت 9:30 جهت مصاحبه در اداره آموزش دانشكده محیط زیست دانشگاه تهران حضور بهم رسانند. شایان ذكر است عدم مراجعه در تاریخ فوق الذكر به منزله انصراف تلقی گردیده و مسئولیتی متوجه دانشكده نمی باشد.