آرشيو اخبار امور دانشجويي آرشيو اخبار امور دانشجويي

اطلاعيه هاي امور دانشجويي اطلاعيه هاي امور دانشجويي

مدارك مورد نياز جهت استفاده از وام ازدواج

به اطلاع مي رساند مدارك مورد نیاز وام ازدواج در سیستم صندوق رفاه به شرح ذیل می باشد:

1- الصاق صفحات مشخصات زوج و زوجه سند ازدواج در قسمت سند تاهل 

2- الصاق صفحه دوم شناسنامه در قسمت الصاق سند تحصیلات