تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا) تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

اطلاعیه دفاع اطلاعیه دفاع

مدیریت ریسک منایع آلاینده آب در حوضه آبریز سد طرق استان خراسان رضوی (دوشنبه 1397/7/9 ساعت 15:30)

نام دانشجو:  علی اسماعیل زاده   

رشته تحصیلی:  محیط زیست – گرایش مدیریت  

عنوان پایان نامه: مدیریت ریسک منایع آلاینده آب در حوضه آبریز سد طرق استان خراسان رضوی

اساتید راهنما:   جناب آقای دکتر سعید کریمی و جناب آقای دکتر  حمیدرضا جعفری

استاد مشاور: _______________

تاریخ دفاع: دوشنبه 1397/7/9 ساعت 15:30

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو