آرشيو اخبار آرشيو اخبار

خبر خبر

مراسم معارفه دانشجويان جديد الورود دانشكده محيط زيست

مراسم معارفه دانشجويان جديد الورود دانشكده محيط زيست

دوشنبه 13مهر 94

ساعت 8:30 صبح

مكان: سالن همايش دانشكده محيط زيست ساختمان شماره 2 پلاك 13