نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت اجرايي و دانشجويي-تلفن

معاونت اداري و مالي

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
دكتر عليرضا نورپور معاون اداري و مالي      
  مسئول دفتر 66487171 3166 66487171