نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت اجرایی و دانشجویی-تلفن

معاونت اداری و مالی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر علیرضا نورپور معاون اداری و مالی      
سهیلا کبیر مسئول دفتر 66487171 3166 66487171