نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت اداری و مالی-تلفن

معاونت اداری و مالی

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
دكتر علیرضا نورپور معاون اداری و مالی      
زهرا روحی مسئول دفتر   3166  
فاطمه نعیمی مسئول دفتر   3166