نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت آموزشی-تلفن

معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر حمید رضا جعفری معاون آموزشی      
رفعت اسدی مسئول دفتر 66487169 3159