نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت آموزشی-تلفن

معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
دكتر حميد رضا جعفري معاون آموزشي      
رفعت اسدی مسئول دفتر 66487169 3159