نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیاتی علمی - گروه برنامه ریزی مدیرت و آموزش محیط زیست

 

 

 

دكتر مهدی اسماعیلی بیدهندی

مرتبه علمي: استادیار

رشته تحصيلي: مهندسی محیط زیست

تخصص: تصفیه آب و فاضلاب، کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست

تلفن: -

پست الكترونيكي: Esmaeilib@ut.ac.ir

   

دكتر محمد جواد امیری

مرتبه علمي: استادیار

رشته تحصيلي: مهندسی منابع طبیعی

تخصص: ارزیابی توان محیط زیست و آمایش سرزمین

تلفن: 61113174 - 021

پست الكترونيكي:  mjamiri@ut.ac.ir

   

دكتر حمیدرضا جعفری

مرتبه علمي: استاد

رشته تحصيلي: علوم کامپیوتر

تخصص: -

تلفن: -

پست الكترونيكي:  hjafari@ut.ac.ir

   

دکترعلی دریابیگی زند

مرتبه علمی: استادیار

تخصص:-

تلفن:-

پست الکترونیکی: adzand@ut.ac.ir

   

 

دكتر لعبت زبردست

مرتبه علمي: استادیار

رشته تحصيلي: برنامه ریزی محیط زیست

تخصص: بوم شناسی سیمای سرزمین، ارزیابی اثرات محیط زیستی

تلفن: -

پست الكترونيكي:  lzebardast@ut.ac.ir

   

دكتر اسماعیل صالحی

مرتبه علمي: دانشیار

رشته تحصيلي: شهرسازی

تخصص: -

تلفن: -

پست الكترونيكي:  tehranssaleh@ut.ac.ir

   

دكتر شهرزاد فریادی

مرتبه علمي: دانشیار

رشته تحصيلي: شهرسازی

تخصص: طراحی و برنامه ریزی محیط زیست شهری

تلفن: 61113158 - 021

پست الكترونيكي: sfaryadi@ut.ac.ir

   

دكتر سعید کریمی

مرتبه علمي: استادیار

رشته تحصيلي: برنامه ریزی محیط زیست

تخصص: ارزیابی ریسک، سیستم های اطلاعات جغرافیایی

تلفن: 61113578 - 021

پست الكترونيكي:  karimis@ut.ac.ir

   

دكتر سعید گیوه چی

مرتبه علمي: استادیار

رشته تحصيلي: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تخصص: ایمنی در حوادث – مدیریت بحران

تلفن: 61113183 - 021

پست الكترونيكي:  givehchi@ut.ac.ir

   

دكتر بهرام ملک محمدی

مرتبه علمي: دانشیار

رشته تحصيلي: مهندسی عمران – منابع آب و محیط زیست

تخصص: مدیریت منابع آب و محیط زیست

تلفن: 61113185 - 021

پست الكترونيكي:  malekb@ut.ac.ir

   

دكتر محمد مشاری

مرتبه علمي: مربی

رشته تحصيلي: مهندسی منابع طبیعی – مرتعداری

تخصص: -

تلفن: -

پست الكترونيكي: moshari@ut.ac.ir

   

دكتر تورج نصرآبادی

مرتبه علمي: دانشیار

رشته تحصيلي: مهندسی محیط زیست

تخصص: مدیریت کیفی منابع آب و خاک، ارزیابی ریسک سلامت، پژوهش حرفه ای در محیط زیست

تلفن: 61113586-021

پست الكترونيكي: tnasrabadi@ut.ac.ir

   

دكتر احمد نوحه گر

مرتبه علمي: استاد

رشته تحصيلي: -

تخصص: -

تلفن: -

پست الكترونيكی: nohegar@ut.ac.ir

   

دكتر حسن هویدی

مرتبه علمي: استادیار

رشته تحصيلي: برنامه ریزی محیط زیست

تخصص: آلودگیهای محیط زیست، مدیریت HSE

تلفن: 61113192 - 021

پست الكترونيكي:  hoveidi@ut.ac.ir

   

دكتر احمدرضا یاوری

مرتبه علمي: دانشیار

رشته تحصيلي: برنامه ریزی استفاده از سرزمین

تخصص: اکولوژی کوهستان

تلفن: -

پست الكترونيكي: ayavari@ut.ac.ir