نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیات علمی-تلفن

 

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگي  شماره مستقيم  داخلي

  دكتر فیروزه آقا ابراهيمي سامانی

  3585

  دكتر امیر هوشنگ احسانی

  3154

  دكتر مجتبی اردستانی

   

  دكتر خسرو اشرفی

  3151

  دكتر بابک امیدوار

  3165

  دكتر جواد امیری

  3174

  دكتر بهنوش امین زاده

  3163

  دكتر اکبر باغوند

  3586

  دكتر مجید بغدادی

  2778

  دكتر هما بهبهانی

  3173

  دكتر بهرنگ بهرامی

  3183

  دكتر مريم پازوكي

  3584

  دكتر علیرضا پرداختی

  3587

  دكتر علی ترابیان

  3184

  دكتر حمیدرضا جعفری

  3581

  دكتر ناصر حاجی زاده

  3172

  دكتر حسن دارابی

  3174

  دكتر لعبت زبردست

  3585

  دكتر امین سارنگ

  3580

  دكتر مجید شفیع پور

  3151

  دكتر تکتم شهریاری

  3584

  دكتر اسماعیل صالحی

  3801

  دكتر مسعود صدری نسب

  3584

  دكتر ادوین صفری

  3580

  دكتر محمد علی عبدلی

  3179-3177

  دكتر فریدون غضبان

  3164

  دكتر شهرزاد فریادی

  3158

  دكتر عبدالرضا کرباسی

  3199

  دكتر سعید کریمی

   

  دكتر سعید گیتی پور

  3180

  دكتر سعید گیوه چی

  3183

  دكتر محمد رضا مثنوی

  3178

  دكتر بهرام ملک محمدی

  3185

  دكتر ناصر مهردادی

  3155

  دكتر محسن میر محمدی

  3183

  دكتر غلامرضا نبی بیدهندی

  3579

  دكتر تورج نصرآبادی

  3586

  دكتر مهرداد نظریها

  3185

  دكتر احمد نوحه گر

  3579

  دكتر محمد نوری

  3584

  دكتر محمد حسین نیک سخن

  3578

  دكتر علیرضا نورپور

  3580

  دكتر حسن هویدی

  3173

  دكتر احمد رضا یاوری

  3167