آرشيو اخبار امور دانشجويي آرشيو اخبار امور دانشجويي

اطلاعيه هاي امور دانشجويي اطلاعيه هاي امور دانشجويي

وام ويژه دكتري روزانه (گزارش پيشرفت تحصيلي دريافت كنندگان وام دوره اول و ثبت وام متقاضيان جديد در دوره اول و دوم)

به استحضار مي رساند، بر اساس بخشنامه 130/3/1033 مورخ 1394/01/24، گزارش پيشرفت تحصيلي دريافت كنندگان وام دوره اول و ثبت وام متقاضيان جديد ويژه دانشجويان روزانه دكتري از تاريخ 1394/02/13 لغايت 1394/03/02در سيستم فاز 2 امكان پذير مي باشد.

الف – دانشجويان ثبت نام شده در دوره اول

تكميل و بارگذاري فرم شماره 3 در سامانه صندوق رفاه (فاز 2)

ب- متقاضيان جديد دوره دوم

مرحله 1 - تكميل پيوست هاي الف و ب از دستورالعمل 11/141935 (توسط دانشجو و دانشكده)

مرحله 2 - تكميل و بارگذاري فرم شماره يك و دو از بخشنامه 130/1/16640  (توسط دانشجو)

مرحله 3- تهيه سند تعهد محضري با دو ضامن توسط دانشجو

تبصره 1 : سند تعهد محضري دانشجويان دكتري كه بلافاصله بعد از مقطع كارشناسي ارشد، پذيرفته شده و سند تعهد ايشان معتبر بوده مي توانند به عنوان اولين ضامن در مقطع دكتري بارگذاري و نسبت به ثبت يك ضامن جديد اقدام نمايند.

 

تبصره 2: چنانچه مشخصات 2 ضامن متقاضي وام، در يك سند تعهد قيد شده است، نسبت به ثبت و بارگذاري آن به تفكيك در سيستم فاز 2 اقدام نمايند.

مرحله 4- ارائه مدارك مرحله 1 تا 3 به امور دانشجويي دانشكده/پرديس محل تحصيل

مرحله 5- ثبت وام توسط كارشناس امور دانشجويي دانشكده/پرديس تا تاريخ 1394/03/02

ثبت تاريخ آزمون جامع و دفاع از پيشنهاد رساله (پروپوزال) كه به تائيد معاونت محترم پژوهشي دانشگاه رسيده است (فرم شماره 1 و 2 ضميمه بخشنامه شماره 130/1/16640 مورخ 1393/11/14) در قسمت اطلاعات رساله در سامانه صندوق رفاه (فاز2) الزامي مي باشد.

لينك اطلاعات رساله صرفاً براي دانشجويان مقطع دكتري قابل مشاهده مي باشد.

شايان ذكر است كه وام ويژه دكتري صرفاً در سنوات مجاز تحصيل (8 نيمسال) قابل پرداخت بوده و براي دريافت دوره بعد آن مي بايست گزارش كار پيشرفت شش ماهه (فرم شماره 3) را ارسال نمايند.

براي مشاهده فرم ها و دستورالعمل كليك نماييد