نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه طراحي-تاريخچه

 

" شما طراح و سازنده تصاویر ذهنی خود هستید و همواره بر مبنای آن عمل می نمایید"

 

روند توسعه شهرنشيني در دنياي امروز رشد سريع جمعيت از يك طرف و پيشرفت تكنولوژي و كاربرد آن در جهت بهره برداري از محيط طبيعي و روند تخريب محيط زيست و همچنين مصرف بي رويه منابع طبيعي از طرف ديگر، تعادل نسبي موجود ميان انسان و محيط زيست طبيعي را كه طي قرون گذشته وجود داشته است برهم زده و موقعيتي بس دشوار و قابل تعمق را در مقابل انسان امروزي قرار مي دهد. به همين خاطر است كه رشته هاي مرتبط محيط زيست از اهميت ويژه ای در جهت شناسائي محدوديت هاي محيط زيست و جستجوي راه حل هائي براي ادامه حيات و تأمين شرايط زندگي سالم براي ساكنين امروز كره خاكي و نسلهاي آينده علوم برخوردار مي شود و شناخت امكانات و محدوديت هاي محيط جز ضروريات هر نوع برنامه ريزي عمراني و توسعه اقتصادي اجتماعي قرار گيرد.

 

تأسيس دوره آموزشي مهندسي طراحي محيط زیست در دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران، با توجه به همين نيازها برنامه ريزي شده است.  مهندسي طراحي محيط زیست رشته أي است كه هدف آن تربيت متخصصيني است كه بتوانند رابطه أي مناسب ميان محيط انسان ساخت و محيط طبيعي- فرهنگی را در مقیاسهای شهری و منطقه ای برقرار كنند و تعادل را در محيط طبيعي با توجه به نیازهای انسانی تداوم بخشند. در این رشته همچنین دانشجویان  با شناخت عناصر محيط طبيعي شیوه های مرمت و بهسازي محيط زیست را در فضاهاي شهري و غيرشهري می آموزند. به عبارت ديگر دانشجویان در ابتدا با اصول و مبانی طراحی محیط زیست ، هنر باغسازی، طراحی محیط با گیاه، اندیشه های منظر سازی آشنا شده و سپس بطور عملی در قالب کارگاههای مختلف بر اساس اصول فراگرفته و خلاقیت درونی به طراحی محیط زیست می پردازند. ضمن آنکه شیوهای مرمت محیط و منظر را نیز می آموزند.

بطور کلی هدف این گروه آماده کردن بستری است تا هر دانشجو بتواند بر پایه اصول علمی خلاقیت و استعداد خود را در طراحی محیط زیست  کشف نماید.

 

این گروه از سال 1373 شروع به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نموده است و در حال حاضر نیز مراحل پایانی ایجاد مقطع دکتری در دست پیگیری می باشد.