نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

22

معاونت پژوهشی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، در جهت حمایت از پژوهشگران و ارتقاء سطح پژوهشی در حوزه هاي محیط زیست، فعالیتهاي متنوعی را عهده دار می باشد. معاونت پژوهشی از طریق پیشنهاد، تصویب و نظارت بر روند اجراي طرحهاي تحقیقاتی و پژوهشی اعضاي هیأت علمی و دانشجویان دانشکده و حمایت مالی از آنها، سعی در تسهیل روند پژوهشی در دانشکده را دارد. این بخش با رویکرد پژوهش محوري در دانشکده و در چارچوب سیاست گذاریهاي ملی پژوهشی و با استمداد از مؤسسات پژوهشی موجود و براي غناي هرچه بیشتر پژوهش در حوزه هاي محیط زیست، گامهاي مهمی برداشته است .فعالیتهاي پژوهشی معاونت با همکاري اساتید، دانشجویان و اعضاي هیئت علمی پژوهشی صورت می گیرد. شوراي پژوهشی دانشکده مرکب از ریاست دانشکده و معاون پژوهشی، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی، مدیران گروهها، می باشد. در جهت سیاستگزاریهاي کلان پژوهشی مصوبات مهمی را اتخاذ می نماید. همچنین معاونت پژوهشی با برگزاري سخنرانیهاي علمی، همایشها، سمینارهاي علمی، کارگاههاي پژوهشی و بررسی و رسیدگی به درخواستهاي فرصت مطالعاتی و شرکت در همایشهاي بین المللی اعضاي هیأت علمی و دانشجویان، سعی در توسعه ارتقاء هرچه بیشتر امور پژوهشی دانشکده را دارد. در این راستا ایده هاي علمی جدید و خلاقیتها شکل گرفته و دانشکده در حل مشکلات کشور از طریق ارتباط پژوهشی بین دانشگاه و نهادهاي مختلف اقدام می کند.