نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

22

 

 

دكتر بابك اميدوار

مرتبه علمي: دانشيار

پست الكترونيكي: bomidvar@ut.ac.ir

تلفن: 3165-6111

 

دكتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني

مرتبه علمي: استاديار

پست الكترونيكي: fsamani@ut.ac.ir

تلفن: 3585-6111

 

دكتر اميرهوشنگ احساني

مرتبه علمي: دانشيار

پست الكترونيكي: ehsani@ut.ac.ir

تلفن: 3154-6111

 

دکتر مهدی اسماعیلی بیدهندی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: esmaeilib@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر مجتبي اردستاني

مرتبه علمي: استاد

پست الكترونيكي: env_Dean@ut.ac.ir

پست الكترونيكي:    ardestan@ut.ac.ir

تلفن: 3578-6111

 

دكتر خسرو اشرفي

مرتبه علمي: دانشيار

پست الكترونيكي: khashrafi@ut.ac.ir

تلفن:3151-6111

 

دكتر محمد جواد اميري

مرتبه علمي: استاديار

پست الكترونيكي: mjamiri@ut.ac.ir

تلفن:  3174-6111

 

دكتر بهنوش امين زاده

مرتبه علمي: استاديار

پست الكترونيكي: bamin@ut.ac.ir

تلفن: 3163-6111

 

دكتر هما ايراني بهبهاني

مرتبه علمي: استاد

پست الكترونيكي: hirani@ut.ac.ir

تلفن:3173-6111

 

دكتر اكبر باغوند

مرتبه علمي: دانشيار

پست الكترونيكي: baghvand@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر مجيد بغدادي

مرتبه علمي: استاديار

پست الكترونيكي: m.baghdadi@ut.ac.ir

تلفن: 2778-6111

 

دكتر مريم پازوكي

مرتبه علمي: استاديار

پست الكترونيكي: mpazoki@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر عليرضا پرداختي

مرتبه علمي: استاديار

پست الكترونيكي: alirezap@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر علي ترابيان

مرتبه علمي: استاد

پست الكترونيكي: atorabi@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر حميدرضا جعفري

مرتبه علمي: استاد

پست الكترونيكي: hjafari@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر ناصر حاجي زاده

مرتبه علمي: دانشيار

پست الكترونيكي: nhzaker@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر حسن دارابي

مرتبه علمي: استاديار

پست الكترونيكي: darabih@ut.ac.ir

تلفن: 3174-6111

 

دكتر لعبت زبردست

مرتبه علمي: استاديار

پست الكترونيكي: lzebardast@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر امين سارنگ

مرتبه علمي: استاديار

پست الكترونيكي: sarang@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر تكتم شهرياري

مرتبه علمي: استاديار

پست الكترونيكي: tshshahriari@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر اسماعيل صالحي

مرتبه علمي: دانشيار

پست الكترونيكي: tehranssaleh@ut.ac.ir

تلفن:

 

دکتر مسعود صدری نسب

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: masoud.sadri@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر ادوين صفري

مرتبه علمي: استاديار

پست الكترونيكي: ensafari@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر محمدعلي عبدلي

مرتبه علمي: استاد

پست الكترونيكي: mabdoli@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر فريدون غضبان

مرتبه علمي: استاد

پست الكترونيكي: fghazban@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر شهرزاد فريادي

مرتبه علمي: دانشيار

پست الكترونيكي: sfaryadi@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر عبدالرضا كرباسي

مرتبه علمي: دانشيار

پست الكترونيكي: akarbasi@ut.ac.ir

تلفن:3199-6111

 

دكتر سعيد كريمي

مرتبه علمي: استاديار

پست الكترونيكي: karimis@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر سعيد گيتي پور

مرتبه علمي: دانشيار

پست الكترونيكي: gitipour@ut.ac.ir

تلفن: 3180-6111

 

دكتر سعيد گيوه چي

مرتبه علمي: استاديار

پست الكترونيكي: givehchi@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر محمد رضا مثنوي

مرتبه علمي: استاد

پست الكترونيكي: masnavim@ut.ac.ir

تلفن:3178-6111

 

مهندس محمد مشاري

مرتبه علمي: مربي

پست الكترونيكي: moshari@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر بهرام ملك محمدي

مرتبه علمي: دانشیار

پست الكترونيكي: malekb@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر ناصر مهردادي

مرتبه علمي: استاد

پست الكترونيكي: mehrdadi@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر محسن ميرمحمدي

مرتبه علمي: استاديار

پست الكترونيكي: mirmohammadi.m@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر غلامرضا نبي بيدهندي

مرتبه علمي: استاد

پست الكترونيكي: ghhendi@ut.ac.ir

تلفن:3579-6111

 

دكتر تورج نصرآبادي

مرتبه علمي: دانشیار

پست الكترونيكي: tnasrabadi@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر مهرداد نظريها

مرتبه علمي: استاديار

پست الكترونيكي: nazariha@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر احمد نوحه گر

مرتبه علمي: استاد

پست الكترونيكي: nohegar@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر عليرضا نورپور

مرتبه علمي: دانشيار

پست الكترونيكي: noorpoor@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر روح الله نوري

مرتبه علمي: استاديار

پست الكترونيكي: noor@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر محمد حسين نيك سخن

مرتبه علمي: دانشیار

پست الكترونيكي: niksokhan@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر حسن هويدي

مرتبه علمي: استاديار

پست الكترونيكي: hoveidi@ut.ac.ir

تلفن:

 

دكتر احمدرضا ياوري

مرتبه علمي: دانشيار

پست الكترونيكي: ayavari@ut.ac.ir

تلفن: