نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

777

سرکارخانم مهندس رضوان سعیدی (کارشناس امور پژوهشی و روابط بین الملل دانشکده)

ایمیل:rsaeedi@ut.ac.ir

وظایف و مسئولیتها:

 • صدور احکام طرحها ومصارف پژوهشی از محل گرنت اساتید و پیگیری تا اختتام طرحها تا وصول تعهدات مجری
 • تایید اعتبار ویژه (گرنت) اساتید
 • پیگیری و نظارت بر تقاضاهای اعضای هیات علمی برای فرصتهای مطالعاتی و شرکت در همایشهای بین المللی و سایر ماموریتهای داخلی و خارجی
 • پیگیری امور مربوط به شرکت دانشجویان در سمینارهای داخلی وخارجی
 • انجام امور مربوط به تالیف وترجمه کتاب
 • انجام امور مربوط به تشویق مقالات اعضای هیات علمی وبررسی مقالات دانشجویی جهت انجام امور مربوط به دفاع از رساله (لیست سیاه و سفید دانشگاه)
 • ارائه گزارشات آماری از شاخص های پژوهشی دانشکده
 • انجام امور مربوط به جشنواره های پژوهشی دانشگاه (بررسی پرونده های هیات علمی و دانشجو)
 • انجام امور مربوط به طرحهای کاربردی دانشکده
 • دبیر جلسات پژوهشی دانشکده
 • پیگیری برخی از نامه ها و ارجاعات پژوهشی برحسب ضرورت و تشخیص معاونت پژوهشی دانشکده

سرکار خانم فرنوش بهرامی (کارشناس پژوهشی دانشکده محیط زیست)

ایمیل:  F_bahrami@ut.ac.ir

وظایف و مسئولیتها:

 • بررسی مقالات و همایشهای اعضای هیات علمی جهت ( پرونده ترفیع و ارتقاء)
 • بررسی و اقدام طرحهای حمایت از پایان نامه دانشجویی
 • اقدام در خصوص طرح پژوهانه (دوره دکتری)
 • برنامه جامع تحقیقات: پیگیری امور مربوط به طرحهای جامع تحقیقات اعضای هیات علمی
 • تائید و بررسی پایان نامه های دانشجویی
 • انجام امور مربوط به طرحهای کاربردی دانشکده