رياست دانشكده رياست دانشكده

 

 

دكتر مجتبي اردستاني

تلفن:66404647(021) 98+

فكس:66407719(021) 98+

پست الكترونيكي: env_Dean@ut.ac.ir

پست الكترونيكي:    ardestan@ut.ac.ir

 

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

 

دكتر حميد رضا جعفري

تلفن:66487169(021) 98+

فكس:66487169(021) 98+

پست الكترونيكي: hjafari@ut.ac.ir

 

 

معاونت پژوهشي معاونت پژوهشي

 

 دكتر محمدرضا مثنوي

 تلفن:66956667(021) 98+

 فكس:66407719(021) 98+

 پست الكترونيكي: masnavim@ut.ac.ir

 

 

معاونت اداري و مالي معاونت اداري و مالي

دكتر عليرضا نورپور

تلفن:66487171(021) 98+

فكس:66487171(021) 98+

پست الكترونيكي: noorpoor@ut.ac.ir