چارت سازماني چارت سازماني

ریاست دانشکده

 •  حوزه رياست
 •  روابط عمومي
 • معاونت اجرایی
  •  امور اداري و كارگزيني
  •  امور مالي و حسابداری
  •  امور دانشجویی
  •  امور فرهنگي
 • معاونت پژوهشی
  •  بخش IT
  •  کتابخانه
  •  نشریات
  •  مجله محیط شناسی
  •  مجله بين المللي تحقيقات زيست محيطي IJER
 •  آزمایشگاه ها
  •  آزمايشگاه هوا
  •  آزمايشگاه آب وفاضلاب
  •  آزمايشگاه میکروبیولوژی
  •  آزمايشگاه تبدیل پسماند به انرژی
 • معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
  •  آموزش (كارشناسي ارشد و دكترا)
 • گروههای آموزشی
  •  گروه مهندسی محیط زیست
  •  گروه مهندسی طراحی محیط زيست
  •  گروه مدیریت برنامه ریزی و آموزش محیط زیست