رويدادها رويدادها

اطلاعيه ها اطلاعيه ها

انجمن هاي علمي انجمن هاي علمي

تماس با ما تماس با ما

كارشناس فرهنگي: آقاي علي اصغر ودايع خيري

آدرس پستی:

تهران، خيابان انقلاب، خيابان قدس، شماره 15،

دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران،

صندوق پستي: 6135-14155

تلفن: 61113195