ریاست دانشکده ریاست دانشکده

 

 

دکتر مجتبی اردستانی

تلفن:66404647(021) 98+

فکس:66407719(021) 98+

پست الکترونیکی: env_Dean@ut.ac.ir

پست الکترونیکی:    ardestan@ut.ac.ir

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

دکتر حمید رضا جعفری

تلفن:66487169(021) 98+

فکس:66487169(021) 98+

پست الکترونیکی: hjafari@ut.ac.ir

 

 

معاونت پژوهشی معاونت پژوهشی

 

 دکتر محمدرضا مثنوی

 تلفن:66956667(021) 98+

 فکس:66407719(021) 98+

 پست الکترونیکی: masnavim@ut.ac.ir

 

 

معاونت اداری و مالی معاونت اداری و مالی

دکتر علیرضا نورپور

تلفن:66487171(021) 98+

فکس:66487171(021) 98+

پست الکترونیکی: noorpoor@ut.ac.ir