محيط شناسي محيط شناسي

 

مجله محيط شناسي (JES) از سال 1353 در مركز هماهنگی مطالعات محیط زیست دانشگاه تهران چاپ و با توجه به ماهیت بین رشته ای آن، میدان تازه ای پیش روی پژوهشگران گروههای مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه قرار داده و نمونه كاملی از مشاركت رشته های مختلف دانشگاهی برای استفاده بهینه و توسعه پایدار محیط زیست می باشد. این مجله از تاریح 3/11/1379 بر اساس راي يكصد و چهل و نهمين جلسه كميسيون بررسي نشريات علمي كشور حائز شرايط دريافت درجه علمي-پژوهشي شناخته شد. مقالات این نشریه كليه زمينه هاي پژوهشي محيط زيست به زبان فارسي از جمله مهندسي محيط زيست، طراحي محيط زيست، مدیریت و برنامه ريزي محيط زيست، اقتصاد محيط زيست، مديريت سوانح طبيعي، مديريت و تكنولوژي مواد زائد، آلودگي خاك، آلودگي منابع آب، آلودگي هوا، تكنولوژي آب و فاضلاب، مديريت سوانح طبيعي، برنامه ريزي شهري و محلي، پايداري اكوسيستم ها، جنگلها و منابع طبيعي، اكولوژي حيات وحش، اكولوژي انساني، اكوتوريسم، اقتصاد محيط زيست، حقوق محيط زيست، اكولوژي شهري، برنامه ريزي و طراحي منظر شهري و محيطي، طراحي منظر پايدار، طراحي منظر اكولوژيكي، آمايش سرزمين، پايداري محيطي و بازسازي مناطق تاريخي را پوشش مي دهد.

 

شناسنامه مجله شناسنامه مجله

مديرمسئول

 

 دكتر مجتبي اردستاني

 

 سر دبير

 

 دكتر علي ترابيان

 

  دستيار سردبير

   

دكتر محمد حسين نيك سخن

 

هيات تحريريه

 

دكتر مجتبي اردستاني

 

 دكتر علي ترابيان

 

 دكتر محمد رضا پور جعفر

 

دكتر حميد رضا جعفري

 

دكتر سيد محسن حبيبي

 

دكتر نادر شرعتمداري

 

دكتر سيد كاظم علوي پناه

 

دكتر هومان لياقتي

 

دكتر محمد رضا مثنوي

 

 دكتر رضا مكنون

 

دكتر سيمين ناصري

 

دكتر غلامرضا نبي بيدهندي

 

 دكتر عليرضا نورپور

 

 دكتر منوچهر وثوقي

 

دكتر احمد رضا ياوري

 

مدير داخلي

دکتر لعبت زبردست

 

شاپا

1025-8620

 

پايگاه هاي نمايه كننده محيط شناسي پايگاه هاي نمايه كننده محيط شناسي

تماس با دفتر مجله تماس با دفتر مجله

آدرس پستی:

ايران، تهران، خيابان انقلاب، خيابان قدس، شماره 23، دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران، صندوق پستي:   6135-14155

تلفن:  61113176 و 66487170

فاكس:   66407719      

 

پست الكترونيكي:      mag_natures@ut.ac.ir

آدرس اينترنتي:            http://jes.ut.ac.ir