اخبار دانشکده

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب جناب آقای دکتر حسن دارابی به عنوان مدیر گروه مهندسی طراحی محیط زیست

انتخاب جناب آقای دکتر حسن دارابی به عنوان مدیر گروه مهندسی طراحی محیط زیست


طی حکمی از طرف جناب آقای دکتر سلطانی رئیس محترم پردیس دانشکده های فنی، جناب آقای دکتر حسن دارابی به مدت دو سال و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به سمت مدیر گروه مهندسی طراحی محیط زیست منصوب گردیدند.