خبر

بازگشت به صفحه کامل

اعلام دسترسی یک ماهه به پایگاه اطلاعاتی Reaxys در دانشگاه تهران

اعلام دسترسی یک ماهه به پایگاه اطلاعاتی Reaxys در دانشگاه تهران


دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه Reaxys برای مدت یکماه برقرار شده است. برای اطلاعات بیشتر پیوست را ملاحظه فرمائید.

پیوست 1

پیوست 2