خبر

بازگشت به صفحه کامل

حمایت از پژوهش های علمی و پایان نامه های دانشجویان ارشد و دکتر در شهرداری اقبالیه

حمایت از پژوهش های علمی و پایان نامه های دانشجویان ارشد و دکتر در شهرداری اقبالیه


لیست محورهای تحقیقاتی مورد نظر شهرداری اقبالیه در فایل پیوست قابل مشاهده است.

پیوست