یازدهمین دوره ملی جایزه ملی محیط زیست

یازدهمین دوره ملی جایزه ملی محیط زیست


یازدهمین  دوره جایزه ملی محیط زیست توسط سازمان حفاظت محیط زیست در خرداد ماه 95 برگزار خواهد شد
برای اطلاعات بیشتر به www.doe.ir مراجعه نمایید.