- دوشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا) تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

اطلاعیه جلسه دفاع اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی اثرات مخرب بیوگاز پساب دامی روی هوای محیط و ارائه راهکارهای کنترل. مطالعه موردی: دامداری ملاردشیر (شنبه 1397/11/13 ساعت 13)

نام دانشجو:  ایلناز منترالحجه  

رشته تحصیلی:  مهندسی محیط زیست – گرایش آلودگی هوا

عنوان پایان نامه: بررسی اثرات مخرب بیوگاز پساب دامی روی هوای محیط و ارائه راهکارهای کنترل. مطالعه موردی: دامداری ملاردشیر

اساتید راهنما:   دکتر نورپور

استاد مشاور:  -------------

تاریخ دفاع: شنبه 1397/11/13 ساعت 13

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو