- جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی تاب آوری شبکه آب با در نظرگرفتن وابستگی متقابل با استفاده از تئوری شواهد. مطالعه موردی: شبکه آب، برق، مخابرات و حمل و نقل در یک محیط شهری در برابر زلزله (سه شنبه 1397/11/2 ساعت 10)

نام دانشجو:  زهرا زارع بیدکی

رشته تحصیلی:  مدیریت در سوانح طبیعی

عنوان پایان نامه: بررسی تاب آوری شبکه آب با در نظرگرفتن وابستگی متقابل با استفاده از تئوری شواهد. مطالعه موردی: شبکه آب، برق، مخابرات و حمل و نقل در یک محیط شهری در برابر زلزله

اساتید راهنما:   دکتر امیدوار

استاد مشاور: ------------

تاریخ دفاع: سه شنبه 1397/11/2 ساعت 10

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو