- جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی تاثیر جریان رودخانه ورودی به مخزن سد بر غلظت اکسیژن محلول (دوشنبه 1397/11/1 ساعت 9)

نام دانشجو:  معراج سهرابی 

رشته تحصیلی:  مهندسی محیط زیست

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر جریان رودخانه ورودی به مخزن سد بر غلظت اکسیژن محلول

اساتید راهنما:   دکتر نیک سخن- دکتر اردستانی

استاد مشاور: ------------

تاریخ دفاع: دوشنبه 1397/11/1 ساعت 9

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو