- جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی نرخ تبدیل گاز متان تولیدی در دفنگاه های پسماند شهری به دی اکسید کربن با استفاده از پوشش زیستی (دوشنبه 1397/11/1 ساعت 11)

نام دانشجو:  فرانک صبحگاهی 

رشته تحصیلی:  مهندسی محیط زیست- گرایش مواد زائد جامد

عنوان پایان نامه: بررسی نرخ تبدیل گاز متان تولیدی در دفنگاه های پسماند شهری به دی اکسید کربن با استفاده از پوشش زیستی

اساتید راهنما:   دکتر پازوکی- دکتر گیتی پور

استاد مشاور: دکتر عبدلی

تاریخ دفاع: دوشنبه 1397/11/1 ساعت 11

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو