- سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

بهبود محاسبه سعود پیرایه ستون دود در مدل Aermod با در نظر گرفتن اثر مستقیم تلاطم جوی (شنبه 1397/10/29 ساعت 12)

نام دانشجو:  انسیه شرفخانی

رشته تحصیلی:  مهندسی محیط زیست- گرایش آلودگی هوا

عنوان پایان نامه:   بهبود محاسبه سعود پیرایه ستون دود در مدل Aermod با در نظر گرفتن اثر مستقیم تلاطم جوی

اساتید راهنما:   دکتر اشرفی- دکتر شفیع پور

استاد مشاور: دکتر احمدی

تاریخ دفاع: شنبه 1397/10/29  ساعت 12

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو