- دوشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا) تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

اطلاعیه جلسه دفاع اطلاعیه جلسه دفاع

بهره برداری تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی با ارائه راهکار مدیریتی حوزه شفارود گیلان (دوشنبه 1397/11/1 ساعت 10)

نام دانشجو:  امیررضا رضایی فومنی 

رشته تحصیلی:  مهندسی محیط زیست

عنوان پایان نامه: بهره برداری تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی با ارائه راهکار مدیریتی حوزه شفارود گیلان

اساتید راهنما:  دکتر نیک سخن- دکتر کرباسی

استاد مشاور: -----------

تاریخ دفاع: دوشنبه 1397/11/1 ساعت 10

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو