- جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

تدوین مدل مفهومی سیاست محیط زیستی صنایع نفت و گاز در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: اقلیم کردستان)(دوشنبه 1397/12/20 ساعت 8:30)

نام دانشجو:  کوشش عثمان سلیمان

رشته تحصیلی: برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

عنوان رساله: تدوین مدل مفهومی سیاست محیط زیستی صنایع نفت و گاز در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: اقلیم کردستان)

اساتید راهنما: دکتر جعفری

تاریخ دفاع: دوشنبه  1397/12/20 ساعت 8:30

محل دفاع:  سالن کنفرانس-کنار دفتر ریاست دانشکده