- جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

نیاز سنجی آموزش محیط زیستی پرسنل صنعت نفت در راستای توسعه پایدار (دوشنبه 1397/11/1 ساعت 11)

نام دانشجو:  صدیقه کشتکار 

رشته تحصیلی:  محیط زیست – گرایش آموزش

عنوان پایان نامه: نیاز سنجی آموزش محیط زیستی پرسنل صنعت نفت در راستای توسعه پایدار

اساتید راهنما:  دکتر اسماعیلی – دکتر دریابیگی زند

استاد مشاور: دکتر هویدی

تاریخ دفاع: دوشنبه 1397/11/1 ساعت 11

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو