راهنما و مراحل دفاع

 

فیلم راهنمای انجام دفاع به صورت الکترونیکی

راهنمای انجام دفاع به صورت الکترونیکی

   

کارشناسی ارشد:

مراحل انجام و فرمهای مورد نیاز (Word, PDF)

 

 دکترا:

مراحل انجام و فرمهای مورد نیاز (Word, PDF)

 

فرم مشخصات اساتید مدعو