آرشیو اخبار پژوهشی

خبر

آئین‌نامه فرصت مطالعاتی مختص دانشجویان دکترا

آئین‌نامه فرصت مطالعاتی مختص دانشجویان دکترا


آئین‌نامه فرصت مطالعاتی مختص دانشجویان دکترا جهت اعزام با حمایت دانشگاه تهران 
پیوست 1

پیوست 2

پیوست 3

پیوست 4

پیوست 5