تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

نمایش 1 - 8 از 279 نتیجه
آیتم در هر صفحه 8
از 35

اطلاعیه جلسه دفاع

ارائه الگوی ارزیابی عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستمی تنظیمی زیرساخت های سبز شهری، مطالعه موردی: شهر تبریز (شنبه 1398/5/26 ساعت 10:30)

ارائه الگوی ارزیابی عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستمی تنظیمی زیرساخت های سبز شهری، مطالعه موردی: شهر تبریز (شنبه 1398/5/26 ساعت 10:30)


نام دانشجو: وحید امینی پارسا

رشته تحصیلی: برنامه ریزی محیط زیست

عنوان رساله : ارائه الگوی ارزیابی عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستمی تنظیمی زیرساخت های سبز شهری، مطالعه موردی: شهر تبریز

استاد راهنما: دکتر اسماعیل صالحی-دکتر احمدرضا یاوری

استاد مشاور: -----------

تاریخ دفاع: شنبه 1398/5/26 ساعت 10:30

محل دفاع: ------------