- دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

ارائه مدل جامع نقشه راه ایران در دستیابی به تعهدات خود در کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس (سه شنبه 1397/7/10 ساعت 12)

نام دانشجو:  علی تاجیک

رشته تحصیلی: محیط زیست – گرایش مدیریت

عنوان پایان نامه:  ارائه مدل جامع نقشه راه ایران در دستیابی به تعهدات خود در کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر سعید کریمی

استاد مشاور: _______________

تاریخ دفاع: سه شنبه 1397/7/10 ساعت 12

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو