- پنج‌شنبه، ۱ فروردین ۱۳۹۸

تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا) تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

اطلاعیه جلسه دفاع اطلاعیه جلسه دفاع

ارزیابی اثرات اجتماعی- محیطی انتقال آب بین حوضه ای. مطالعه موردی: انتقال آب حوضه زاینده رود به استان یزد (چهارشنبه 1397/10/26 ساعت 10)

نام دانشجو:  محمد اسماعیلی 

رشته تحصیلی:  محیط زیست گرایش برنامه ریزی

عنوان پایان نامه: ارزیابی اثرات اجتماعی- محیطی انتقال آب بین حوضه ای. مطالعه موردی: انتقال آب حوضه زاینده رود به استان یزد

اساتید راهنما:   دکتر صالحی و دکتر ملک محمدی

استاد مشاور:  ----------

تاریخ دفاع: چهارشنبه 1397/10/26 ساعت 10

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو