نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه-تلفن

آزمایشگاه-تلفن


آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر علیرضا پرداختی مدیر آزمایشگاه      
سیما امینی کارشناس   3171  
فریماه سعیدی کارشناس   3193  
نگین عادلی اصل کارشناس   3171