نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه جامع-پایلوت

آزمایشگاه جامع-پایلوت


بخش پایلوت آزمایشگاه برای برپا کردن پایلوت های دانشجویان ایجاد شده است که شامل دستگاه های پمپ خلاء و PHمتر و ترازو می باشد.