نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اساتید-گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

اساتید-گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست


 

 

 
   

دکتر محمد جواد امیری

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: مهندسی منابع طبیعی

تخصص: ارزیابی توان محیط زیست و آمایش سرزمین

تلفن: 61113174 - 021

پست الکترونیکی:  mjamiri@ut.ac.ir

   

دکتر حمیدرضا جعفری

مرتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی: علوم کامپیوتر

تخصص: -

تلفن: -

پست الکترونیکی:  hjafari@ut.ac.ir

   

دکترعلی دریابیگی زند

مرتبه علمی: استادیار

تخصص:-

تلفن:-

پست الکترونیکی: adzand@ut.ac.ir

   

 

دکتر لعبت زبردست

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: برنامه ریزی محیط زیست

تخصص: بوم شناسی سیمای سرزمین، ارزیابی اثرات محیط زیستی

تلفن: -

پست الکترونیکی:  lzebardast@ut.ac.ir

   

دکتر اسماعیل صالحی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: شهرسازی

تخصص: برنامه ریزی محیط زیست شهری، برنامه ریزی ایمنی شهری

تلفن: 61113801-021

پست الکترونیکی:  tehranssaleh@ut.ac.ir

   

دکتر شهرزاد فریادی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: شهرسازی

تخصص: طراحی و برنامه ریزی محیط زیست شهری

تلفن: 61113158 - 021

پست الکترونیکی: sfaryadi@ut.ac.ir

   

دکتر سعید کریمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: برنامه ریزی محیط زیست

تخصص: ارزیابی ریسک، سیستم های اطلاعات جغرافیایی

تلفن: 61113801-021

پست الکترونیکی:  karimis@ut.ac.ir

   

دکتر سعید گیوه چی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تخصص: ایمنی در حوادث – مدیریت بحران

تلفن: 61113185 - 021

پست الکترونیکی:  givehchi@ut.ac.ir

   

دکتر بهرام ملک محمدی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: مهندسی عمران – منابع آب و محیط زیست

تخصص: مدیریت منابع آب و محیط زیست

تلفن: 61113185 - 021

پست الکترونیکی:  malekb@ut.ac.ir

   

دکتر محمد مشاری

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: مهندسی منابع طبیعی – مرتعداری

تخصص: -

تلفن: -

پست الکترونیکی: moshari@ut.ac.ir

   

دکتر تورج نصرآبادی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: مهندسی محیط زیست

تخصص: مدیریت کیفی منابع آب و خاک، ارزیابی ریسک سلامت، پژوهش حرفه ای در محیط زیست

تلفن: 61113586-021

پست الکترونیکی: tnasrabadi@ut.ac.ir

   

دکتر احمد نوحه گر

مرتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی: -

تخصص: -

تلفن: 61113183-021

پست الکترونیکی: nohegar@ut.ac.ir

   

دکتر حسن هویدی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: برنامه ریزی محیط زیست

تخصص: آلودگیهای محیط زیست، مدیریت HSE

تلفن: 61113192 - 021

پست الکترونیکی:  hoveidi@ut.ac.ir

   

دکتر احمدرضا یاوری

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: برنامه ریزی استفاده از سرزمین

تخصص: اکولوژی کوهستان

تلفن: -

پست الکترونیکی: ayavari@ut.ac.ir