نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسپکتروفوتومتر

اسپکتروفوتومتر


 

نام دستگاه: اسپکتروفوتومتر

نام کشور: استرالیا

نام شرکت سازنده: GBC

مدل: 911 UV/VIS

نوع خدمات: اندازه‌گیری جذب در ناحیه مرئی و ماورای بنفش، اندازه گیری آنیون‌ها و کاتیون‌ها به روش رنگ‌سنجی