اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

اصلاحیه در برنامه درسی گروه برنامه ریزی (مجازی)

اصلاحیه در برنامه درسی گروه برنامه ریزی (مجازی)