اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

اصلاحیه در برنامه درسی گروه های مهندسی و برنامه ریزی (مجازی)