آرشیو اخبار امور دانشجویی آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی اطلاعیه های امور دانشجویی

اطلاعیه افتتاح حساب بانک تجارت

اطلاعیه افتتاح حساب بانک تجارت


به اطلاع می رساند دانشجویانی که اطلاعات مربوط به شماره حساب ( درسیستم جامع گلستان) ندارند به بانک تجارت باجه دانشگاه واقع در پردیس مرکزی جنب دانشکده ادبیات و علوم انسانی جهت افتتاح حساب مراجعه نمایند.