اطلاعیه زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکتری نیمه متمرکزسال تحصیلی 95-94

اطلاعیه زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکتری نیمه متمرکزسال تحصیلی 95-94


ضمن عرض تبریک به استحضارمی رساند زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی سال تحصیلی 95-94 کلیه رشته های تحصیلی دانشکده محیط زیست روز یک شنبه مورخ 94/3/10 ساعت 7:30 درمحل دانشکده محیط زیست می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت انجام مراحل مصاحبه به شرح ذیل می باشد : شایان ذکراست ارائه مدارک مشروحه زیر در روز مصاحبه الزامی بوده ونقص درارائه هریک ازمدارک ، منجربه عدم برگزاری مصاحبه ازداوطلب می گردد . هم چنین به مدارکی که پس از روزمصاحبه ارائه گردد امتیازی تعلق نمی گیرد .

1-کلیه سوابق آموزشی وپژوهشی داوطلب می بایست درقالب لوح فشرده به تعداد دو نسخه به همراه اصل مدارک درروز مصاحبه تحویل دانشکده گردد .

2-ارائه فیش واریزی به مبلغ 750000 ریال به شماره حساب 5225557690 - کد شناسه 1130 به نام معاونت آموزشی دانشگاه تهران نزد بانک ملت شعبه دانشگاه


آرشیو اطلاعیه های آموزشی

نمایش 1 - 10 از 263 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 27