اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان مهندسی طراحی محیط زیست

"درس طراحی محیط با گیاه"

نام استاد: آقای دکتر محسن کافی

با کد 11-8201046 روز چهارشنبه 12-10 برای گروه یک

با کد 20-8201046 روز چهارشنبه 5/15-5/13 برای گروه دو

ارائه گردیده است.