آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی

اطلاعیه وام ویژه دکتری

اطلاعیه وام ویژه دکتری


احتراما در خصوص عدم ثبت درخواست وام ویژه دکتری روزانه 1 و2 برای تعدادی از دانشجویان دکتری در سامانه جامع گلستان به استحضار می رساند با توجه به
پیگیری های بعمل آمده به علت زمان بر بودن رفع مشکل از سوی واحد پشتیبانی سامانه جامع گلستان، خواهشمند است مواردی که دانشجویان در سامانه جامع گلستان درخواست وام تحصیلی دارند و امکان ثبت درخواست وام ویژه دکتری روزانه 1و2 (درخواست اولیه یا پیشرفت رساله) را ندارند، نسبت به دریافت مدارک به صورت فیزیکی توسط کارشناس محترم دانشکده/پردیس و ثبت درخواست در سیستم فاز 2 صندوق رفاه اقدام فرمایید .و همچنین وضعیت وام تحصیلی دانشجویان در سامانه جامع گلستان به حالت عدم تایید تغییر یابد.

قابل ذکر است مدارک می بایست به کارشناس محترم دانشکده/پردیس تحویل داده شود و از ارجاع دانشجو به همراه مدارک به این اداره کل اجتناب شود.