- جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

افزایش کیفیت فضاهای باز شهری با روش طراحی زیرساختهای سبزآبی(نمونه موردی: منطقه 2 تهران) (سه شنبه 1397/7/10 ساعت 15)

نام دانشجو:  رستگار هاشمی   

رشته تحصیلی:  مهندسی طراحی محیط زیست   

عنوان پایان نامه: افزایش کیفیت فضاهای باز شهری با روش طراحی زیرساختهای سبزآبی (نمونه موردی: منطقه 2 تهران)

اساتید راهنما:   جناب آقای دکتر محمدرضا مثنوی 

استاد مشاور: _______________

تاریخ دفاع: سه شنبه 1397/7/10 ساعت 15

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو