آرشیو آرشیو

اخبار گروه طراحی اخبار گروه طراحی

امضای تفاهم نامه همکاریهای آموزشی و پژوهشی بین دانشکده معماری دانشگاه فلورانس و گروه مهندسی طراحی محیط زیست

امضای تفاهم نامه همکاریهای آموزشی و پژوهشی بین دانشکده معماری دانشگاه فلورانس و گروه مهندسی طراحی محیط زیست


پیرو تفاهم نامه منعقده بین دو دانشگاه تهران و دانشگاه فلورانس مقرر گردید تا سال ۲۰۲۴ همکاریهای مشترک نظیر تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره‌های مشترک کوتاه مدت، برگزاری WorkShop، برگزار ی کنفرانس‌ها، برگزاری کلاسهای آموزشی و انجام پروژه‌های تحقیقاتی بین دانشکده معماری دانشگاه فلورانس و گروه مهندسی طراحی محیط زیست توسعه یابد. استاد ارجمند گروه سرکار خانم دکتر بهبهانی از طرف رئیس محترم دانشگاه بعنوان مسئول هماهنگی و اجرای تفاهم نامه فوق منصوب گردیده‌اند که بدینوسیله از زحمات ایشان قدردانی می‌گردد.