نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امور اداری و دبیرخانه-تلفن

امور اداری و دبیرخانه-تلفن


امور اداری و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
حسن نوروزی رئیس امور اداری و پشتیبانی   3182  
مهری باهر کارشناس دبیرخانه   3157-2995  
زهرا حق پرست     3157-2995